Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Hội thảo “Tiếp cận công lý cho nạn nhân của BLG – Khoảng trống giữa chính sách và thực tiễn”
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: Oxfam, UN Women, AP, Care, Jiff | Thực hiện: CSAGA

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-12-03 08:00
Ngày kết thúc2014-12-04 08:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch