Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Liên hoan kịch truyền thông về PC bạo lực trên cơ sở giới và PCBLGĐ
Địa điểm: Gia Lai | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ LĐ-TB&XH

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-12-01 08:00
Ngày kết thúc2014-12-01 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch