Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Mít tinh, biểu diễn nghệ thuật về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và PCBLGĐ
Địa điểm: Huyện Thanh Miện, Hải Dương | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Hội ND Hải Dương

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-28 08:00
Ngày kết thúc2014-11-28 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch