Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Mít tinh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật quần chúng về PCBLGĐ
Địa điểm: Bến Tre | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bến Tre PPC

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-21 08:00
Ngày kết thúc2014-11-21 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch