Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Mít tinh, diễu hành về PCBLGĐ
Địa điểm: Quảng Nam | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL, Sở VH-TT&DL

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-21 08:00
Ngày kết thúc2014-11-21 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch