Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Sự kiện của thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về BL trong hẹn hò, song song với chiến dịch cùng tên trên mạng
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: UN Women | Thực hiện: CGFED

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-12-06 08:00
Ngày kết thúc2014-12-06 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch