Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Sự kiện truyền thông về Bạo lực trên cơ sở giới học đường do học sinh khởi xướng và tổ chức (3 sự kiện)
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: UNWomen và Plan international | Thực hiện: Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-24 08:00
Ngày kết thúc2014-11-29 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch