Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Thiết kế website chiến dịch có tính năng chụp/đăng ảnh để kêu gọi sự tham gia của các bạn trẻ chung tay xoá bỏ bạo lực
Địa điểm: Truyền thông đại chúng | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: CSAGA

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-01 08:00
Ngày kết thúc2014-12-31 08:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch