Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Toạ đàm “Chuyện đương thời” trên VTV6 với chủ đề: Liệu luật PCBLGĐ có phòng chống được BLGĐ?
Địa điểm: Truyền thông đại chúng | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: VTV6

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-07 08:00
Ngày kết thúc2014-11-07 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch