Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Trang hoàng màu cam các địa điểm nổi tiếng trong thành phố, mít tinh và diễu hành với chủ đề BLTCSG
Địa điểm: Đà Nẵng | Tài trợ: UN Women | Thực hiện: DNWU

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-30 08:00
Ngày kết thúc2014-11-30 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch