Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Triển lãm ảnh tiếng nói người trong cuộc “Bố ơi, con ước”
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: AP, UNFPA, Oxfam, ĐSQ Canada | Thực hiện: CSAGA

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-12-02 18:00
Ngày kết thúc2014-12-08 20:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch